Nyt fra bestyrelsen!

Referat af møde Torsdag, d. 15. november 2018

Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben - afbud
Havnefoged Henrik Elo Jensen

Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden
Referat: Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer

• Strandfodring /slæbested
Indtil nu har det ikke givet anledning til problemer for os – slæbestedet fungerer som det plejer på denne årstid, dog er der meget ålegræs.
Arbejdet forventes færdigt slut nov.

• Klubmedlemskaber
Der er udsendt ca. 30 breve til andelshavere og lejere samlet LH + BP.

• Havnefogeden / møde Business Faxe
Elo har deltaget i møde d. 14/ 11 om IT – ”Den Digitale Nødvendighed”!
Elo orienterer på mødet om sagen.

• Forslag til generalforsamling 2019
Jeg har modtaget forslag fra andelshavere Carsten Scheel og Bjarne Bøgard om uddybning af kritiske områder i havnebassinet.

Sagen er taget op som et punkt på
Dagsordenen, se pkt. 4.

Pkt. 3) Balance
FJ omdeler og orienterer om bankbeholdning og
driftsbalancen på mødet.
Referat: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 4) Oprensning / uddybning af havnebassin
Der er indkommet forslag fra andelshavere om
oprensning / uddybning af havnebassinet. Det
menes, at vanddybden ved dele af ”Langelinie” er
for lav ved lavvande.
Referat: FJ undersøger til næste møde hvilke muligheder der kan bruges.

Pkt. 5) Renovering af Toiletterne og baderum
Steen Larsen stiller forslag på mødet til ændring af
De 2 baderum for Damer og Herrer fra 2 bad til 4, og
hvor toiletterne indgår i baderummene.
Referat: Udsat til næste møde

Pkt. 6) Personsag
Referat: Personsag udgår

Pkt. 7) Telenor
Grundet problemer med Telenors service og vilje til
at løse et problem omkring omstilling af fastnet-
telefonen til mobiltelefon, må vi drøfte mulighed for
ny leverandør til både telefon og bredbånd til Wi-Fi.

Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter.
Referat: FJ og Elo undersøger markedet og kommer tilbage med forslag til løsning.

Pkt. 8) Ny hjemmeside til Havn og Bådeplads
Forslag til ny leverandør forelagt af FJ.
Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter.
Referat: Bestyrelsen besluttede, at flere løsninger skulle undersøges inden beslutning om ny leverandør.

Pkt. 9) Pladshandler
Referat: Personsager refereres ikke!

Pkt. 10) Næste mødedato Torsdag, 13. dec. kl. 18 på havnekontoret.

Pkt. 11) Eventuelt
Orientering fra klubberne, aktiviteter m.v.
• Sejlklubben
Generalforsamling afholdes mandag, d. 26. nov. kl. 19
• Strandjagtforeningen
Orientering fra generalforsamlingen 2018
Nye kontingentpriser skal følges Jagtforbundets love fra 2019.

Mødet slutIndbudt til mødet:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben

Havnefoged Henrik Elo Jensen

Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben - afbud
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen - afbud

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden
Referat: Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer

• Flytning af jolleplads midlertidigt.
Faxe Kommune betaler for flytningen, både frem og tilbage, samt medgået arbejdstid. Budget godkendt på mail.

• Morgenforum i Business Faxe afholdt i Sejlklubben d. 4/9 18. - der deltog 43
erhvervsfolk / personer.

• EL.-måling på broerne. FJ orienterer på mødet. Brev der udleveres medbringes.

• Medlemslister i klubberne. FJ udsender ny liste til klubberne og anmoder om oplysning om medlemmer til krydscheck.

Pkt. 3) Balance
FJ omdeler og orienterer om balancen på mødet.
Referat: Bestyrelse tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 4) Ny forretningsorden
Godkendt på sidste møde – klar til underskrift på
dette møde.
Ny forretningsorden udsendes til alle når underskrift
er ok!
Referat: Godkendt og underskrevet

Pkt. 5) Renovering af Toiletterne og baderum
Steen Larsen stiller forslag på mødet til ændring af
De 2 baderum for Damer og Herrer fra 2 bad til 4, og
hvor toiletterne indgår i baderummene.
Referat: Steen Larsen undersøger mulighederne for ombygning og priser.

Pkt. 6) Ny Turistforening i Faxe Kommune
Gert har deltaget i turismemøde om etablering af ny forening. Medlemskab som forening koster kr. 800,- pr. år.
Fra sidste møde:
Indhold skal undersøges og drøftes inden
indmeldelse evt. kan finde sted – er der nyt i sagen?
Referat: Sagen undersøges nærmere inden indmeldelse.

Pkt. 7) Flid kurser m.v.
FJ orienterer på mødet.
Referat: FJ og Havnefoged Henrik Elo tager til FLID-møde i Fredericia.

Pkt. 8) Pladshandler
Pkt. 9) Pladshandler

Referat: Personsager refereres ikke.

Pkt. 10) Næste mødedato - efter behov

Pkt. 11) Eventuelt
Orientering fra klubberne, aktiviteter m.v.

• Nyt fra Sejlklubben

IF-stævnet blev aflyst grundet manglende tilmeldinger.
Ungdomsafdelingen er rigtig fint aktiv.

• Nyt fra Strandjagtforeningen

Pålidelighedssejlads aflyst, men en god aftenfest – sejladsen forsøges gennemført
Søndag, d. 16/9 kl. 10.Mødet slut


Referat af bestyrelsesmøde d. 14. juni 2018

Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben

Havnefoged Henrik Elo Jensen

Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden - godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer
• Dataforordning
Alle har modtaget brev om hvad vi opbevarer og hvor længe af data – andelshavere og lejere pr. 24. maj 18.
FJ orienterer yderligere om sagen på mødet. Se også pkt. 4.

• Slæbestedet
Der er opnået enighed om, at slæbestedet forbliver hvor det er indtil videre. Der oprenses foran slæbestedet efter endt arbejde med kystbeskyttelse.

• Vild med Vand
Gert og FJ orienterer om afviklingen af arrangementet og økonomi i sagen.

• Lovpligtigt eftersyn af pulver-slukkere
Jeg er blevet kontaktet af DK Brandteknik, at vores 6-kg pulverslukkere skal efterses hvert år.
Udskiftning var nødvendig.

• FLID har udskiftet Codan med First
Det gælder vores bestyrelsesansvars-
forsikring – den er uændret i dækning
og prisen er den samme.

• Faxe Kalk og sponsorat
Efter ansøgning har Faxe Kalk besluttet, at sponsoratet også er gældende for 2018.

Pkt. 3) Balance til pr. 31/5 2018
FJ omdeler og orienterer om balancen på mødet.
Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 4) Ny forretningsorden / nye andelsbeviser

a) I forbindelse med den nye dataforordning, er der
skærpede krav til bestyrelser om tavshedspligt.
Den nye forretningsorden er vedhæftet
indkaldelsen, bemærk ændringen under pkt. 6.1. –
6.3. – ellers ingen i forhold den gamle.
Referat: Bestyrelsen godkendte forslag til ændringer.

b) Andelsbeviserne
Skal vi udskifte andelsbeviserne?
FJ orienterer om sagen på mødet.

Referat: Andelsbeviserne skal udskiftes til nye i takt med at der handles plads.

Pkt. 5) DM i IF` er Faxe Ladeplads d. 14. & 15. sept. 18
Sejlklubben har bedt om drøftelse af vilkår
bådene ligger i havnen under DM.
Gert redegør for sagen på mødet.

Referat: Deltagende både må under stævnet henligge U/B i Lystbådehavnen.

Pkt. 6) Ny Turistforening i Faxe Kommune
Gert har deltaget i turismemøde om etablering af ny forening. Medlemskab som forening koster kr. 800,- pr. år.

Referat: Det skal undersøges hvad evt. medlemskab kan gøre for Lystbådehavnen.

Pkt. 7) MobilPay
Der er bestilt MobilPay, for at vi kan blive godkendt
og kan tage det i brug, kræves bl.a. at alle
bestyrelsesmedlemmer oplyser sit Cpr. Nr.

Referat: Bestyrelsens medlemmer ønsker ikke at opgive deres Cpr.nr. til dette formål.

Pkt. 8) Pladshandler

Referat: Personsager refereres ikke.

Pkt. 9) Næste Møde - efter behov.

Pkt. 10) Eventuelt

Orientering fra klubberne, aktiviteter m.v.
• Sejlklubben
Bugten rundt sejles 24. august - både der overnatter U/B.
• Strandjagtforeningen

Pålidelighedssejlads d. 11. augt. kl. 13.30, derefter er der spisning for egen regning i Sejlklubbens klubhus.

Mødet slut

------------------
Referat af bestyrelsesmøde d. 8. maj 2018

Dagsorden
Tirsdag, d. 8.maj 2018 kl. 16.30
Sejlklubbens mødelokale
Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben

Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben - afbud
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden
Referat: Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer

• Mangeludbedring på broerne
Der er udført reparationer på broerne i henhold til bestyrelsens og håndværkernes aftale af 19/4 2018.

Referat: Der er udført et tilfredsstillende arbejde og broerne er i orden overalt.

Pkt. 3) Slæbestedet i LH

Bestyrelsen drøfter oplæg til møde med Poul Jensen,
Faxe Kommune, der deltager i mødet fra kl. 17.00
vedr. lukning af slæbestedet grundet kystsikring
Faxe Byråd har besluttet.
Referat: Det blev aftalt, at slæbestedet fredes indtil vi ser udviklingen efter kystsikringen. Der oprenses foran slæbestedet efter kystsikringen er udført U/B for LH.

Pkt. 4) Vild med Vand
. Gert Bøyesen foreslår besøg af det gode skib
”Anton” – Gert redegør nærmere for sagen.
Udgiften til besøget kan blive kr. 5.000,- eksl.
moms.

Referat: Bestyrelsen besluttede, at "Anton" skal besøge os på havnens dag.

Pkt. 5) Næste mødedato

Referat: Efter behov.

Pkt. 6) Eventuelt
Orientering fra klubberne, aktiviteter m.v.
• Sejlklubben - Gert orienterede om Vild med Vand arrangementet d. 9. juni 2018
• Strandjagtforeningen - Jørgen Nielsen - Generel oprydning og standerhejsning.

Referent
Flemming Juel

-----------------------

Referat af møde 19. april 2018

Dagsorden
Torsdag, d. 19. april 2018 kl. 13.30
Havnekontoret
Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen - afbud
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben - afbud

Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen - afbud

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden - Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer

Byrådet vedtog d. 11/4 18 plan for genetablering af strand m.v. syd for LH til Åen.
Orientering, som er udsendt til bestyrelsen, er vedlagt dette referat.
Faxe Kommune kontakter fiskerne om sagen for evt. aftale om slæbestedet.

• Ansættelse af Havnefoged-assistent
Referat: Personsag refereres ikke.

Pkt.3) 1 års mangelgennemgang af broer
Torsdag, d. 19/4 18 kl. 13.30

Indbudte er:
• Faxe Byggeservice v/Henrik Pedersen
• Faxe Orup El. Installation v/Martin F. Møller
• AL-VVS – installation v/Ejnar Andersen
• Bestyrelsen, Lystbådehavnen

Referat: Leverandører og fremmødte bestyrelsesmedlemmer gennemgik broerne med henblik på referat til mangelliste til hver leverandør.
Leverandørerne godkendte bestyrelsens ønsker om udbedringer, og bliver udført snarest muligt.

Pkt. 4) Persondata-forordningen

FJ deltager i kursus i den nye forordning – kurset
afholdes i Århus og koster gebyr kr. 2.000,- eksl.
moms og rejseomkostninger.
Kurset afholdes d. 15. maj 2018.

Referat: Godkendt - FJ deltager i mødet.

Pkt. 5) Pæleramning

Pæleramningen er nu tilendebragt, der er etableret
2 IV` og 2 V` er pladser og alle er betalt, samt II` er
pladser som var involveret er afregnet.

Regningen for pæleramningen blev kr. 29.500,-
eksl. moms.

Plads nr. 72, der er kommet i ”klemme” mellem
plads 73 og den nye 71 - FJ foreslår, at havnen
overtager plads 72 til udlejning – andelshaveren på
nr. 72 kan overtage nr. 62, der er til salg.

Referat: FJ`s forslag godkendt af bestyrelsen.

Pkt. 6) Næste mødedato - efter behov.

Pkt. 7) Eventuelt
Orientering fra klubberne, aktiviteter m.v.
• Sejlklubben - intet
• Strandjagtforeningen - intet

Referent:
Flemming Juel


------------Referat af bestyrelsesmøde før generalforsamling
Lørdag, 24. februar 2018 kl. 12.00 i Sejlklubben

Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben - Afbud

Poul Johansson, ReviFaxe
Henrik Elo Jensen, se pkt. 3
Sven G. Nielsen - bestyrelsens forslag til dirigent

Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben - Afbud

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden
Referat: Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer
Referat:
Orientering fra møde om projekt ”Klap en fisk” m.v. og foreløbig pris på projektet.

Pkt.3) Præsentation og ansættelse af havnefoged

Henrik Elo Jensen, der har været havnefogedassistent
i 2017, indstilles af formanden til ny havnefoged.

FJ indgår i vagtturnus som assistent indtil permanent
afløser er fundet. Jobcenter Faxe afholder Jobmesse i
Faxe Hallen d. 14. marts, hvor vi deltager.

Formanden bibeholder alt hvad angår salg og
udlejning af pladser, kontrakter m.v., samt
økonomiadministration som hidtil i samarbejde med
ReviFaxe.

Referat:
Bestyrelsen fulgte formandens indstilling og godkendte ansættelse pr. 1. april 2018.

Pkt.4) Næste mødedato
Referat: Efter behov

Pkt.5) Eventuelt
Referat: Steen Jul Larsen forslå, at klubberne orienterer om deres aktivitere som fast pkt. på bestyrelsens møder.

Mødet slut!

Ordinær generalforsamling
Lørdag, d. 24. februar 2018 fra kl. 13.00 i Sejlklubbens lokaler!
Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a.

Stemmeberettigede fremmødte andelshavere: 34 - andre 9 u/stemmeret i alt 43.
Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent
Referat: Helle Reumert og Jørn Engelbrecht valgt til stemmetællere
Sven Gerner Nielsen indstillet af bestyrelsen til dirigent - referat: Valgt uden modkandidat!

2. Bestyrelsens beretning
Referat: Der var ingen bemærkninger til beretningen. Beretningen kan rekvireres af selskabets andelshavere hos formanden og sendes på mail.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Referat: Regnskabet blev godkendt med et overskud før afskrivninger.

4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
Referat: Budgettet blev vedtaget uden ændringer af kontingent og ordninger med kran- og slæbestedsnøgler.

5. Valg af formand
På valg 2018:
Flemming Juel, medlem begge klubber (genopstiller for 2 år)
Referat: Flemming Juel genvalgt uden modkandidat for 2 år.

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
På valg 2018:
Bjarne Bøgard valgt til 2018, Sejlklubben (genopstiller)
Referat: Bjarne Bøgard genvalgt uden modkandidat for 2 år.
Ole Meisler, Strandjagtforeningen (valgt til 2019)

Valg af 1 bestyrelsessuppleanter På valg 2018:
Repræsentant for Strandjagtforeningen vælges for 2 år
Referat: Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen, valgt for 2 år.
Holger Pedersen, Sejlklubben (valgt til 2019)

7. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem fra hver klub
På valg 2018:
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen, udpeget/valgt til 2018 (genopstiller)
Referat: Steen Jul Larsen genudpeget uden mod kandidat for 2 år.
Gert Bøyesen, Sejlklubben – udpeget /valgt til 2019

8. Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
På valg for 1 år er:
a) Carsten Scheel - referat: Carsten Scheel genvalgt for 1 år.
b) Bjørn Ploug - ligeledes genvalgt for 1 år.

9. Indkomne forslag
Referat:
Der er ikke indkommet forslag til behandling.

10. Eventuelt
Referat:
Der intet at behandle

Generalforsamlingen slut

---------------------
Referat af bestyrelsesmøde d. 18. januar 2018

Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen, næstformand
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben

Suppleanter:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen - afbud
Holger Pedersen, Sejlklubben

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden - Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer

Referat:
Ny lokalplan 300-46
• Endelig vedtagelse af lokalplan 300-46 omfattende Lystbådehavnen, kystsikring og Dronningerne.
Orientering om indholdet kan læses på Faxe kommunes hjemmesid

• Afregning med Fiskerihavnen
Orientering på mødet.

• ”Liv i Ladepladsen” vil tale med os om legepladsen og projekt "Klap en fisk" for børnene.

• Møde i Næstved Sejlklub (FLID)
d. 30. jan kl. 18.30 – HP + GB deltager.

Pkt.3) Balance pr. dato
• Drøftelse af afskrivninger af nye broer m.v.

• FJ og Poul orienterer på mødet om året foreløbige resultat, og medbringer oplæg til nyt budget for 2018 til drøftelse.

• Drøftelse af havnefoged / assistent


Pkt. 4) Små pladser ændres til større pladser
Tilbud på flytning af pæle, møde afholdt 25/11 17
Tilbuddet omfatter trækning af 8 pæle, inkl. 1 ved
nr. 52 – 53, Faxe Kommunes pladser, og ramning
af 6 stykker, samt rettes 1 ved pl. 115.
Endvidere foreslås udskiftning af 1 pæl i ”Lange-
Linie-rækken” ved pl. nr. 95 grundet pæleorm.

Nyt i sagen:

Tilbud accepteret og udføres sammen med Præstø og Køge Marina, som også
skal have lavet Pælearbejde – derfor kan budgettet overholdes på sagen.

Tilbud fra samme leverandør:
Skal vi forberede ”pæle” til et evt. projekt ”Klap en
Fisk” for børn ved ”Ship ”O” Høj” broen - tilbud indhentet.
Referat: Bestyrelsen drøftede sagen og se tiden om der kunne skaffes midler til hele projektet.

Pkt. 5) Generalforsamling 2018
Herunder:
• Dato / forslag 24. februar fra kl. 13 Sejlklubben

• Hvem er valg og genopstiller?
Sejlklubben: Bjarne Bøgard - genopstiller Strandjagtforeningen: Sten Jul Larsen - ønsker genudpegning - Arne Aasbjerg ønsker ikke at genopstille som suppleant.

• Dirigent
Bestyrelsen indstiller Gert Bøyesen til posten.

Pkt. 7) Næste mødedato
Møde før generalforsamling kl. 12.00.

Pkt. 8) Eventuelt
Intet

Mødet slut
----------------------

 
  © Imasoft A/S