Nyt fra bestyrelsen!

Bestyrelsen d. 25. februar 2018

Referat af bestyrelsesmøde før generalforsamling
Lørdag, 24. februar 2018 kl. 12.00 i Sejlklubben

Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben - Afbud

Poul Johansson, ReviFaxe
Henrik Elo Jensen, se pkt. 3
Sven G. Nielsen - bestyrelsens forslag til dirigent

Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben - Afbud

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden
Referat: Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer
Referat:
Orientering fra møde om projekt ”Klap en fisk” m.v. og foreløbig pris på projektet.

Pkt.3) Præsentation og ansættelse af havnefoged

Henrik Elo Jensen, der har været havnefogedassistent
i 2017, indstilles af formanden til ny havnefoged.

FJ indgår i vagtturnus som assistent indtil permanent
afløser er fundet. Jobcenter Faxe afholder Jobmesse i
Faxe Hallen d. 14. marts, hvor vi deltager.

Formanden bibeholder alt hvad angår salg og
udlejning af pladser, kontrakter m.v., samt
økonomiadministration som hidtil i samarbejde med
ReviFaxe.

Referat:
Bestyrelsen fulgte formandens indstilling og godkendte ansættelse pr. 1. april 2018.

Pkt.4) Næste mødedato
Referat: Efter behov

Pkt.5) Eventuelt
Referat: Steen Jul Larsen forslå, at klubberne orienterer om deres aktivitere som fast pkt. på bestyrelsens møder.

Mødet slut!

Ordinær generalforsamling
Lørdag, d. 24. februar 2018 fra kl. 13.00 i Sejlklubbens lokaler!
Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a.

Stemmeberettigede fremmødte andelshavere: 34 - andre 9 u/stemmeret i alt 43.
Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent
Referat: Helle Reumert og Jørn Engelbrecht valgt til stemmetællere
Sven Gerner Nielsen indstillet af bestyrelsen til dirigent - referat: Valgt uden modkandidat!

2. Bestyrelsens beretning
Referat: Der var ingen bemærkninger til beretningen. Beretningen kan rekvireres af selskabets andelshavere hos formanden og sendes på mail.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Referat: Regnskabet blev godkendt med et overskud før afskrivninger.

4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
Referat: Budgettet blev vedtaget uden ændringer af kontingent og ordninger med kran- og slæbestedsnøgler.

5. Valg af formand
På valg 2018:
Flemming Juel, medlem begge klubber (genopstiller for 2 år)
Referat: Flemming Juel genvalgt uden modkandidat for 2 år.

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
På valg 2018:
Bjarne Bøgard valgt til 2018, Sejlklubben (genopstiller)
Referat: Bjarne Bøgard genvalgt uden modkandidat for 2 år.
Ole Meisler, Strandjagtforeningen (valgt til 2019)

Valg af 1 bestyrelsessuppleanter På valg 2018:
Repræsentant for Strandjagtforeningen vælges for 2 år
Referat: Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen, valgt for 2 år.
Holger Pedersen, Sejlklubben (valgt til 2019)

7. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem fra hver klub
På valg 2018:
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen, udpeget/valgt til 2018 (genopstiller)
Referat: Steen Jul Larsen genudpeget uden mod kandidat for 2 år.
Gert Bøyesen, Sejlklubben – udpeget /valgt til 2019

8. Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
På valg for 1 år er:
a) Carsten Scheel - referat: Carsten Scheel genvalgt for 1 år.
b) Bjørn Ploug - ligeledes genvalgt for 1 år.

9. Indkomne forslag
Referat:
Der er ikke indkommet forslag til behandling.

10. Eventuelt
Referat:
Der intet at behandle

Generalforsamlingen slut

---------------------
Referat af bestyrelsesmøde d. 18. januar 2018

Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen, næstformand
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben

Suppleanter:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen - afbud
Holger Pedersen, Sejlklubben

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden - Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer

Referat:
Ny lokalplan 300-46
• Endelig vedtagelse af lokalplan 300-46 omfattende Lystbådehavnen, kystsikring og Dronningerne.
Orientering om indholdet kan læses på Faxe kommunes hjemmesid

• Afregning med Fiskerihavnen
Orientering på mødet.

• ”Liv i Ladepladsen” vil tale med os om legepladsen og projekt "Klap en fisk" for børnene.

• Møde i Næstved Sejlklub (FLID)
d. 30. jan kl. 18.30 – HP + GB deltager.

Pkt.3) Balance pr. dato
• Drøftelse af afskrivninger af nye broer m.v.

• FJ og Poul orienterer på mødet om året foreløbige resultat, og medbringer oplæg til nyt budget for 2018 til drøftelse.

• Drøftelse af havnefoged / assistent


Pkt. 4) Små pladser ændres til større pladser
Tilbud på flytning af pæle, møde afholdt 25/11 17
Tilbuddet omfatter trækning af 8 pæle, inkl. 1 ved
nr. 52 – 53, Faxe Kommunes pladser, og ramning
af 6 stykker, samt rettes 1 ved pl. 115.
Endvidere foreslås udskiftning af 1 pæl i ”Lange-
Linie-rækken” ved pl. nr. 95 grundet pæleorm.

Nyt i sagen:

Tilbud accepteret og udføres sammen med Præstø og Køge Marina, som også
skal have lavet Pælearbejde – derfor kan budgettet overholdes på sagen.

Tilbud fra samme leverandør:
Skal vi forberede ”pæle” til et evt. projekt ”Klap en
Fisk” for børn ved ”Ship ”O” Høj” broen - tilbud indhentet.
Referat: Bestyrelsen drøftede sagen og se tiden om der kunne skaffes midler til hele projektet.

Pkt. 5) Generalforsamling 2018
Herunder:
• Dato / forslag 24. februar fra kl. 13 Sejlklubben

• Hvem er valg og genopstiller?
Sejlklubben: Bjarne Bøgard - genopstiller Strandjagtforeningen: Sten Jul Larsen - ønsker genudpegning - Arne Aasbjerg ønsker ikke at genopstille som suppleant.

• Dirigent
Bestyrelsen indstiller Gert Bøyesen til posten.

Pkt. 7) Næste mødedato
Møde før generalforsamling kl. 12.00.

Pkt. 8) Eventuelt
Intet

Mødet slut
----------------------

Fra møde d. 27/10 17

Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben

Suppleanter:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen - afbud
Holger Pedersen, Sejlklubben - afbud


Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden
Referat: Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer


• Forsikring i FIRST
FLID og FIRST har indledt samarbejde om forsikring af havneanlæg m.v.
Dette afløser et mangeårigt sam-arbejde med Codan.

• Nye regler for Husbåde i DK-havne
Kystdirektoratet har udstukket nye lempelige regler for etablering af husbåde i DK-havne.

• CVR-registret kræver ID på vores bestyrelsesmedlemmer.
I et brev fra Erhvervsstyrelsen er vi blevet gjort opmærksom på, at vi i bestyrelserne, LH + BP, skal indsende / registreres med kopi af sundhedskort og billede-ID, f.eks. kørekort eller pas. Dette gælder ikke suppleanter.
Jeg skal derfor bede om, at dette medbringes til mødet.


Pkt. 3) Balance pr. dato
Ny balance efter ReviFaxe har overtaget regn-
skabet.
Referat: Orientering taget til efterretning
1. Godkendelse / fjernelse af båd
Referat: Godkendt

Pkt. 4) Små pladser ændres til større pladser

Referat: Personsager refereres ikke - bestyrelsen godkendte formandens oplæg.

Pkt. 5) Restaurant ”La Mer”

Referat: Orientering taget til efterretning.

Pkt. 6) Slæbested
Faxe Kommune har henvendt sig vedr. slæbestedet.
I forbindelse med etablering af Dronningerne og
øvrig kystsikring kan det blive aktuelt, at slæbestedet
nedlægges, jf. vores forslag til ny lokalplan 300-46.

Referat: Hvis det bliver aktuelt optages forhandling med Faxe Kommune om erstatnings-slæbested.

Bestyrelsen blev orienteret om høringssvar fra andelshaver.

Pkt. 7) Næste mødedato

Torsdag, d. 14. dec. 2017

Pkt. 8) Eventuelt

Gert Bøyesen oplyste, at Faxe Kommune af en pulje til formålet "Vild med Vand" arrangement i 2018, har bevilget kr. 12.000,- indkøb rekvisitter.

Strandjagtforeningen ønsker tidligere personsag taget op på ny - tages op på foreningens generalforsamling d. 30/10 17.

Referent FJ

_______________

Referat af bestyrelsesmøde d. 7. sept. 2017

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2) Poul Johansson, ReviFaxe, deltager i
mødet under dette punkt.
Aftale om arbejdsfordeling i fremtidigt samarbejde.

Sagen drøftes parterne imellem og samarbejdsaftale
udarbejdes efterfølgende.
Referat: Samarbejdsaftale udarbejdet og underskrevet.
ReviFaxe bogfører og udarbejder regnskab for Lystbådehavnen og Bådepladsen fremover.

Pkt. 3) Formanden orienterer

• Ny lokalplan 300-46
Faxe Kommune afholdt d. 8. juni møde om projekt til Kystbeskyttelse på stranden nord for Faxe Å. Lokalplanen er netop udsendt i 8 ugers høring afsluttende 1. nov. 17

• Ændring af lønbehandler
Vi har på anbefaling af Poul J. ReviFaxe, skiftet fra Bluegarten til Danløn. På årsbasis vil det give en besparelse på ca. 1.500,- kr. ex. moms.

Pkt. 4) Balance pr. dato
Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

FJ orienterer på mødet, herunder:
• Debitorer, særligt andelshavers manglende betaling.
FJ redegør for sagens gang på mødet.
Referat: Bestyrelsen besluttede, at sagen skal drøftes med advokat inden yderligere tiltag i sagen.

Pkt. 5) Status på Bro-renovering og LH`s økonomi.
Herunder:
• Hvad kostede bro renoveringen.
Referat: Beløb oplyses på kommende generalforsamling.
• Indestående LH`s konto - refereress ikke.
• Hvad mangler at blive udført?
Referat: Medlemmer af bestyrelsen og havnefoged færdig projekt snarest muligt.

Pkt. 6) Små pladser ændres til større pladser
Det har desværre vist sig, at der er mange små
pladser som ikke kan sælges – flere
bestyrelsesmedlemmer har derfor bedt om en
drøftelse af sagen. Hvilke pladser skal evt. ændres?

Referat: Formanden kontakter andelshavere, som berøres af foreslåede ændringer.
Tages op igen på næste møde.

Pkt. 7 & 8) Personsager - refereres ikke.

Pkt. 9) Næste mødedato -
Referat: Efter behov

Pkt. 10) Eventuelt
Referat: Intet

--------------

Referat af møde Torsdag, 22. juni 2017 kl. 19.00
Havnekontoret
Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben

Regnskabsfører Lis Albrehtsen - afbud

Suppleanter:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen
Holger Pedersen, Sejlklubben

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2) Personsag - dette pkt. refereres ikke.

Pkt. 3) Formanden orienterer

• Vild med Vand / Havnens dag blev besøgt af rigtig mange lørdag, d. 10. juni – der er grundlag for at gentage
arrangementet i 2018. Selskabet har søgt og fået tilskud til arrangementet, så udgiften er minimal.

• Faxe Kommune afholdt d. 8. juni møde om projekt til Kystbeskyttelse på stranden nord for Faxe Å.

Der er hverken en Bypass mole eller høfter med i planerne, der skal udelukkende lægges sand ud?.

Den nye lokalplan 300-46 tager til gengæld højde for en udvidelse af Lystbådehavnen og Dronninger.

Pkt. 4) Balance pr. dato
FJ orienterer på mødet, herunder:
• Debitorer
Refereres ikke!
• Udlejning af pladser / betaling af indleje
Referat:
Udlejningen pågår stadig og de fleste andelshavere har fået deres penge.

Pkt. 5) Status på Bro-renovering
Økonomi:
• Orientering om budget efter de fleste regninger er betalt.
Referat:
Budgettet er overholdt - vi mangler nu kun at få tilbagebetalt moms.

Pkt. 6) Små pladser ændres til større pladser
Det har desværre vist sig, at der er mange små
pladser som ikke kan sælges – flere
bestyrelsesmedlemmer har derfor bedt om en
drøftelse af sagen.
Referat: Formanden undersøger nærmere hvilke muligheder der er inden næste møde.

Pkt. 7) Etablering af stikkontakter på Lysmaster ved P-
pladserne.
El.-installatør er bedt om tilbud på sagen.
Referat: Det vil koste ca. 3.000,- + moms + gravearbejde - Tilbud indhentes.
Bestyrelsen godkendte - arbejdet udføres snarest!

Pkt. 8) Skråtning af brugte lamper og vandslangeholdere

De nævnte genstande henstår på lager – har nogen
andre forslag end skråtning?
Referat: Formanden forsøger at sælge lamperne, 1 vandslangeholder leveres til FLSK som gave - resten skrottes.

Pkt. 9) Næste mødedato
Referat: Efter behov.

Pkt. 10) Eventuelt
Referat: Intet.

Mødet slut!

------------

Havnens Dag tåler gentagelse i 2018!

Havnens Dag 2017 blev en stor succes med rigtig mange gæster og masser af aktiviteter.

- Noget af det jeg holder allermest af, er at komme rundt til alle de arrangementer der er i vores kommune, sagde formanden for Erhvervs- og kulturudvalget, Dorte Nybjerg, da hun åbnede Havnes Dag 2017.

Og så sagde hun også at ingen andre steder i kommunen foregår der så meget som i Faxe Ladeplads. En utrolig aktiv by.

Og det har hun sikkert ret i. Der foregår utroligt mange ting i Faxe Ladeplads - en af dem var altså Havnens Dag lørdag den 10. juni. Og når man gik rundt og hilste på de mange foreninger der var repræsenteret på Havnens Dag, så må man give Dorte Nybjerg ret.

Se masser af billeder på www.faxenyt.dk

Mvh.
Flemming Juel

--------------

Programmet for Havnens Dag Lørdag, d. 10. juni og i uge 23 vil vi slå "stortromme" i pressen for det omfattende program "Vild med Vand" udvalget har sammensat!

Her kan du læse hvilke klubber og foreninger der deltager og med hvad:

Havnens Dag, Tema ”Åben Båd”

Faxe Ladeplads Lystbådehavn
Lørdag d. 10. juni kl. 10 – 16.00

Alle aktiviteter i er gratis, hvis andet ikke er nævnt!
På Lystbådehavnen vil være opsat skilte hvor aktiviteterne foregår.

Kl. 10.00 åbner 1. viceborgmester Dorte Nybjerg og bestyrelsesmedlem i Lystbådehavnen, Gert Bøyesen, for Havnens dag!

Havnekontoret
www.fakseladepladshavn.dk

Åbent denne dag fra kl. 8:00 - 18:00
Strandvejen 1, Fakse Ladeplads

Havnekontoret har åbent hus fra 10.00 til 16.00. Havnebestyrelsen orienterer om plads-administration og udlejning af bådpladser, både i vandet på vinteropbevaringspladsen på land..
Kom og få en snak med havnefogeden og bestyrelsens medlemmer om livet på havnen!

Roklubben Viking
www.roklubben-viking.dk

Der fremvises forskellige bådtyper:
På land:
Inrigger, outrigger og ro-ergometre som prøves.
Både på vandet:
Kajakker og Edon sculler.
4 – 8 personer fra roklubben deltager i fremvisningen.
Aktivitet i roklubben:
Åbent hus, fremvisning af hus og både, orientering om roningens muligheder. Afprøvning af inriggerbåde og Edon sculler.Svømmefærdighed er påkrævet.
Der serveres kaffe og kage i roklubben.

Fiskeklubben ”Det blå Blink”
Klub i Strandjagtsforeningens klubhus
Faxe Ladeplads fiskerihavn

Klubben informerer om lystfiskeri. Fremvisning af udstyr og teknik.
Fremvisning og udlevering af klubbens blad.
Instruktion i grundlæggende kasteteknik.

Faxe Sportsdykkerklub
www.faxesportsdykkerklub.dk
Fiskerikajen
Faxe Ladeplads Fiskerihavn
I bassinet på fiskerkajen, mulighed for prøvedyk.!
Åbent hus i dykkerklubben, med film fra lokale dyk - .fremvisning af grej.

Strandjagtforeningens Klubhus
www.strandjagt.net
Faxe Ladeplads Fiskerihavn
Holder åbent hus, der serveres røget hornfisk, i samarbejde med lystfiskerne.
Demonstration af Mopa-både.

Faxe Brand- og Redning
www.msbr.dk
Fiskerikajen
Faxe Ladeplads Fiskerihavn

Kommer med alt deres gear til søredning og ulykker.- Sejlads i stor ribbåd.

Fakse Ladeplads Sejlklub
www.flsk.dk
Åbent klubhus fra kl. 10 til 16 med servering af kaffe og kage,og diverse drikkevarer. Kom og hør om klubbens aktiviteter og liv, bl.a. ungdoms – og kapsejlads!
På vandet er der flere venskabsbåde, hvor man kan se hvordan sejl og motorbåde ser ud og fungerer.
Man kan prøve at sejle i både mærket” åben båd” flaget. Sejltider oplyses i Sejlklubben!

Fiskeklubben ”Spinfluen
Fakse Ladeplads Fiskerihavn

Vi holder åbent hus og viser, hvad vi laver i klubben.

Minibyen
Havnevej 11
Fakse Ladeplads
www.miniby.dk

Mellem de små fiskerhuse ved Fiskerihavnen laves en miniputbane, hvor man kan prøve sine færdigheder udi minigolfens svære kunst.
Alle er velkomne til åbent hus i minibyens værksted på Havnevej 11.

Kenns Biler og Både
Ny Næstvedvej 3 a, Rønnede
www.kennsbiler.dk

Udstiller forskelligt udstyr, både og Jet-Scooter
Mød op på parkeringspladsen på Lystbådehavnen, og hør nærmere om mulighed for prøvesejlads!

Restaurant ”La Mer”
Faxe Ladeplads Lystbådehavn
Bordbestilling Tlf. 5624 7036
www.la-mer.dk
Restaurant La Mer tilbyder en dejlig Havnens Dag frokost for kun 100 kr.
Tilbuddet gælder kun lørdag, d. 10. juni fra kl. 12.00 til 15.00.

Faxe Ladeplads Borger- og Erhvervsforening
www.bef-i-ladepladsen.dk
Medlemmer af BEF underholder med musik på Kajen rundt omkring på Lystbådehavnen – det er tilladt at tage en svingom!

Udover nævnte er der opstillet boder rundt omkring på havnens område med info om de forskellige klubber og aktiviteter – havnekontorets daglige personale står til rådighed med vejledning om hvor aktiviteterne foregår, udover, at der er opstillet skilte over området.


Lystbådehavnens Bestyrelse ønsker alle klubber og gæster en rigtig god Havnens Dag!

P.b.v.
Flemming Juel
formand
-----------

Faxe Ladeplads Lystbådehavn fremstår nu så god som ny!

Efter en laaang vinter kan vi nu byde velkommen til nye fine solide broer, redningsudstyr, slanger m.v. alt fremstår nu som nyt.

Bestyrelsen har oplevet et problemfrit samarbejde med dygtige håndværkere, samtidig med vi har været begunstiget af en forholdsvis mild vinter!

Renoveringen er nu afsluttet og bådene kan ligge på den rette plads, og vi vil også takke alle bådejere, som i vinter har måttet flytte rundt for at renoveringen ikke blev forsinket unødigt.

Arbejdet er afleveret af håndværkerne til tiden, og regningerne er betalt, og det har vist sig, at bestyrelsen har kunnet overholde budgettet der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2016.

Med venlig hilsen
Flemming Juel
formand

-------------

Bestyrelsen d. 18. maj 2017


Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen - afbud
Ole Meisler, Strandjagtforeningen - afbud
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben

Lis Albrechtsen, Regnskabsfører

Suppleanter:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen
Holger Pedersen, Sejlklubben

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden
Referat: Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer

Referat:
• Faxe Kommune har sørget for etablering af ny P-belysning opkoblet på vejbelysningen. Arbejdet har været uden omkostning for LH.
Der er ikke etableret stikkontakter, som der hidtil har været 2 af.

• Vild med Vand projektet kører på ”skinner” – Gert orienterer på mødet.

• Nordea har fået materiale omkring vores aktiviteter m.v. i LH.

Pkt. 3) Balance pr. dato
Lis og FJ orienterer på mødet, herunder:
Referat:
• Debitorer - FJ kontakter debitorerne!
• LH` bankkonto efter bro-renoveringen - Kontoen oplyses ikke i dette referat.
• Moms-kontoen, hvad har vi tilgode? - Lis sørger for indberetning til Skat

Pkt. 4) Status på Bro-renovering
Faxe Byggeservice har også afleveret den sidste del
af arbejdet på ”Fiskebroen”.
Økonomi:
Referat:
• Faxe Kommune har indbetalt kr. 250.000
• Orientering om budget efter de fleste regninger er betalt - ikke i dette referat.
• Pressemeddelelse udsendt i uge 18.

Pkt. 5) Skiltning på havnen om diverse
Referat:
• Ordensreglement begge ender af havnen - FJ kommer med forslag til næste møde.
• Fartskilt og knallert forbudt på ”Langelinie” - omfattet i ordensreglement.

Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter.

Pkt. 6) Henvendelse fra Boatflex om samarbejde

Sagen handler om udlejning af både med mulighed
for indtægter til LH fra firmaet.
Mail fra firmaet er videresendt til orientering.
Referat:

FJ meddeler på vegne af bestyrelsen, at vi afventer sagens udvikling i andre havne - foreløbig er Vordingborg Havn på prøve.

Pkt. 7) Pladshandler

Personsager refereres ikke i dette referat.

Pkt. 8) Næste mødedato

Efter behov!

Pkt. 9) Eventuelt

Intet

--------------

Bestyrelsen d. 27. februar 2017

Referat fra Generalforsamlingen
Lørdag, d. 25. februar 2017 i Sejlklubbens lokaler!
30 fremmødte stemmeberettigede andelshavere.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent
Referat: Stemmetællere: Helle Reumert og Annette Rønnøv
Dirigent: Gert Bøyesen

2. Bestyrelsens beretning
Referat: Godkendt enstemmigt. Hvis du ønsker at læse den - send en mail formanden.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Referat: Godkendt uden bemærkninger

4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til
godkendelse.
Referat: Godkendt med en kontingentstigning på 5 %.

5. Valg af formand
På valg 2017:
Flemming Juel, medlem begge klubber
Referat: Valgt for 1 år

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
På valg 2017:
Ole Meisler, Strandjagtforeningen (genopstiller)
Referat: Genvalgt for 2 år

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleanter
På valg 2017:
Holger Pedersen, Sejlklubben (genopstiller)
Referat: Genvalgt for 2 år

8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem.
På valg 2017:
Gert Bøyesen, Sejlklubben (genopstiller)
Referat: Genvalgt for 2 år.


Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
På valg for 1 år er:
a) Carsten Scheel - Genvalgt for 1 år
b) Bjørn Ploug - Genvalgt for 1 år

10. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

11. Eventuelt
Referat: Intet

Bestyrelsen

----------------------

Referat af bestyrelsesmøde Lørdag, d. 25. februar 2017 før Generalforsamling!


Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben - afbud
Gert Bøyesen, Sejlklubben

Regnskabsfører Lis Albrechtsen - afbud

Suppleanter:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen - afbud
Holger Pedersen, Sejlklubben

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2) Formanden orienterer

• Faxe Kommune, Seas NVE og FJ
Seas/NVE har foretaget målinger af gruppe til lamper på P-plads. Ellers ikke nyt i sagen!

• Vild med Vand er sat i gang med et positivt møde d. 16/2 17 – der var mødt 12 pers., der repræsenterede 7 forskellige klubber m.v. Flere kommer til – næste møde 14/3 kl. 19.

• Der har været afholdt møde med Faxe Byggeservice og Unicon Betonfirma om cementering af ”Langelinie”. Der er ikke fremkommet nyt i sagen til dato. Holger orienterer på mødet.

Pkt.3) Status på nye broer
Faxe Byggeservice arbejder på færdiggørelse af
Langelinie.
Nye tiltag:
• Flytning af El.standere på Fiskebroen kr. 9.800,- .
Referat: Godkendt og etableres når Fiskebroen renoveres.

• Nyt tilbud indhentet på 6 nye skraldestativer til en
samlet pris på kr. 5.800,- - tilbud ved køb inden 1/3 17!
Referat: Indkøbet godkendt

• Wi-fi – tilbud indhentet på kr. 4.800,- - 0-årligt!
ComboIT- har afprøvet systemet på havnen.
Referat: WIFi indkøb godkendt og etableres medio april 17.

Alle beløb eksl. moms.

Pkt.4) Næste mødedato
Referat: Efter behov

Pkt.5) Eventuelt
Referat: Intet

Mødet slut
----------------------------

Mandag, d. 26. januar 2017

Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben

Regnskabsfører Lis Albrechtsen

Suppleanter:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen - afbud
Holger Pedersen, Sejlklubben

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden


Pkt. 2) Formanden orienterer

• Faxe Kommune, Seas NVE og FJ har afholdt møde om overtagelse belysningen på P-arealet – kan tilsluttes gadebelysningen på Strandvejen hvis OK fra FK..

• Eftervirkningerne fra Stormfloden onsdag, d. 4. januar 2017, ser ud til at være overstået. Vi var heldigvis forskånet for de helt store skader.

• Møde afholdt med Business Faxe, Anne Marie Skovsgård, 13. dec. 16.
Mail fra FK vedhæftes til orientering.

• Netværket ”Sydkyst Danmark” har finansieret ny brochure som tidligere i det gamle netværk Sjælland/Møn.
Brochuren er klar til brug i sommer.


Pkt. 3) Generalforsamling 2017
FJ foreslår afholdelse Lørdag, d. 25. februar 2017 fra
KL. 13.00 i Sejlklubbens lokaler.
• Forslag til dirigent - bestyrelsen foreslår Gert Boyesen
• Hvem er på valg? - udleveres på generalforsamlingen
• Forslag fra andelshavere? - ingen

Bestyrelsen drøfter punkterne og beslutter

Pkt. 4) Balance pr. 31/12 16 LH
Lis og FJ orienterer om årets resultat på mødet.
Referat: Resultatet forventes, at blive omkring 0 efter afskrivninger.

Pkt.5) Godkendelse af budget for 2017
FJ har udarbejdet forslag til nyt budget gældende for
2017.
Referat: Budgettet godkendt med en stigning på 5 %

Pkt.6) Forhøjelse af andelspriser
Andelspriserne på pladstype I – VI blev sidst
reguleret med 5 % i 2010 / godkendt af Faxe
Kommune.

Referat: Der var ikke flertal for søge!

Pkt.7) Status på nye broer
Faxe Byggeservice arbejder på færdiggørelse af
Langelinie.
Referat: Arbejdet sat i stå grundet mangel på materialer .

• Økonomi - budgettet er overholdt - der er stadig overskud i forhold til budgettet.

Nye tiltag:
Tilbud indhentet på 6 nye skraldestativer til en
samlet pris på kr. 18.000,- eksl. moms.

Bestyrelsen drøfter sagerne og beslutter

Pkt.8) Tilbud på Wifi fra firmaeerne
Zibra Wireless og INIT Data, Præstø
Tilbud på system der dækker hele havnen, i dag
dækkes kun omkring 15 m fra havnekontoret.

• Anskaffelsespriser fra firmaerne
• Årlige driftsomkostninger.

Referat: Der søges efter andre billigere løsninger til næste møde.

Pkt.9) Vild med Vand – havnens dag Lørdag, d. 10/6 17
FJ & GB har deltaget i orienteringsmøde afholdt i
Nyk. Falster d. 17/1 17. Det handler kortsagt om, at
lave samarbejde med alle aktører i og omkring
havnen. Yderligere orientering på mødet.

Referat: FJ og Gert undersøger hvem der vil deltage i et udvalg.
Gert valgt til tovholder på sagen!

Pkt. 10) Næste mødedato - 25. februar kl. 12.00

Pkt.11) Eventuelt
HP: Cement på ”Langelinje” – nyt? - Holger arbejder med sagen!


GB: APP / turistforeningen - nyt? - Gert arbejder med sagen


Mødet slut


Stormfloden ramte vores Lystbådehavn med stor kraft!

På trods af de store vandmasser der kom strømmende i løbet af onsdag eftermiddag, og nåede over 1,60 m over daglig vande, har vi ikke fået skader af de større, og der er ikke konstateret skader på de både der overvintrer i havnen. Der er aflejret en masse tang rundt omkring, og især i og omkring slæbestedet. Tangen bliver fjernet når det er tøvejr igen - det er simpelt hen frosset fast!

Vandet steg op i vores El.-standere på broerne, dette har desværre medført, at vi har måttet beslutte, at lade dem stå og tørre et par dage, inden der igen er lys og strøm i udtagene på broerne. Vores El.-installatør har rådet til, at de mest ramte lave lamper på "Centerbroen" bliver skilt ad og tørret ud inden der sættes strøm på.

Det bliver ordnet mandag d. 9. jan., og derefter forventer vi at slå strømmen til igen.

Vi beklager den manglende strøm på broerne, men det kan jo blive dyrt i reparationer, hvis det tilsluttes for tidligt.

Området er nu godkendt af stormrådet som stormflodsområde, derfor har vi anmeldt sagen til vores forsikringsselskab, som man bør gøre i den slags sager. Senere vil det vise sig om vi får noget at søge erstatning for, det skal ske inden 60 dage.

Broerne er meget glatte, vi skal derfor opfordre til, at Du kun færdes hvis det er meget nødvendigt! Vi gør samtidig opmærksom på, at det er på eget ansvar!

Flemming Juel
formand


Onsdag, d. 20. december 2016

Renovering af broerne!

Det er dejligt at se på havnen, at håndværkerne arbejder ufortrødent med udskiftning af de gamle broer med nyt frisk træ!
Vejret har indtil nu vist sig fra sin milde side, og tidsplanen ser foreløbig ud til at holde - alle broer i Lystbådehavnen ser ud til at være klar 1. april som aftalt med håndværkerne. Det vides ikke på nuværende tidspunkt hvornår Fiskeribroen bliver renoveret.

Flemming Juel, formand


Dato: 18. nov. 2016 referat af bestyrelsesmøde

Torsdag, 17. nov. 2016
Havnekontoret

Indbudt til mødet:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben

Regnskabsfører Lis Albrecktsen

Suppleanter:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen
Holger Pedersen, Sejlklubben

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden
Referat: Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer
• Indbydelse til orienteringsmøde om ”Vild med Vand” d. 17/1 17.
Referat: Tilmelding sen. 5. januar 2017.

• Møde i Faxe Kommune d. 17/10 16.
Fl., Steen og Gert var mødt, samt, dir. Klaus Rønholt, Faxe Kalk. Mødet handlede om ny lokalplan for LH og Dronningerne i bugten, der skal udgøre en del af kystsikringen.

Referat: FJ søger at få et nyt møde med Faxe Kommune.

Pkt. 3) Balance pr. dato
LA og FJ orienterer på mødet.
Referat: Der skal rettes lidt på plads - orientering taget til efterretning.

Pkt. 4) Ny belægning på ”Langelinie” / brandvej
Faxe Byråd har godkendt budgettet for 2017, hvori
indgår anlægsplan for samme år.
Der er derfor godkendt en bevilling i.h.t. ansøgning
til ny belægning på ”Langelinie”.
eksl. moms, fremgår det af anlægsplanen.

Referat: Der er indhentet tilbud på entreprisen.
.
Holger undersøger tilbuddet og vender tilbage på møde i januar.


Pkt. 5) Ny APP tilbudt / prøvekørt i FLID
Sejlklubben ønsker drøftelse af forskellige tiltag,
f.eks. AAP for havnen. Nyt fra FLID i sagen.
Marselisborg LH har prøvekørt system i sommer
for FLID og afholdt opstart-omkostningerne og
har nu godkendt systemet.
Systemet til vores brug kan købes for kr. 19.500,-.
Årlig opdatering kr. 3.600,- - begge beløb ex. moms.

Referat: Gert undersøger om Faxe Turistforening vil deltage i dette projekt, det må også være deres opgave at promovere området. Gert vender tilbage på møde i januar.


Pkt.6) Status på nye broer, herunder:
Faxe Byggeservice har færdiggjort deres
entreprise Centerbroen og ”Ship ”O” Høj broen.

1. Økonomi
Revideret budget udleveres på mødet.
Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Steen Larsen redegør for løsning / opsætning af beslag til El.-standere og vandhaner.
Referat: Der opsættes vandhaner i næsten alle EL.-standere med særlig rørføring.

3. Godkendelse af Rød/grønt skilt til broerne.
Referat: FJ indkøber Rø/grønskilte og vi klister selv bredde-mål på grøn side.
Der indkøbes ikke skilte til de mindste pladser.

Pkt. 7) Lys på P-pladserne og Strandjagtområdet.
Desværre er 6 lamper og hele rækken af lamper
langs hele kajen ved skurene ude af drift.
Reparation var på begyndt Faxe-Orup, FJ stoppede
dette igen grundet den omkostning det ville have
medført, hvis det var fuldført.
Skal reparationen fuldføres, eller der monteres
nye lampe-hoveder?
Referat: FJ har taget kontakt til Faxe Kommunes og drøftet sagen - FK har vedligeholdelsespligten på området efter vores mening, dog ikke ved skurene.
Lyset ved Strandjagt-stien skal betales af selskabet og repareres snarest.

Pkt.8) Pladshandel
Referat: Personsager refereres ikke.

Pkt. 9) Båd isæt- og optagning i Industrihavnen.
Der må strammes op på dette i klubberne, så episode
for nylig i Industrihavnen ikke gentages.

Referat: I forbindelse med udsendelser til generalforsamling m.v., skal der gøres opmærksom på, hvad der gælder i Industrihavnen.

Pkt.10) Næste mødedato
Referat: Torsdag, d. 8. dec. 2016.

Pkt.11) Eventuelt
Referat: Intet.

Mødet slut.

--------------

Referat af generalforsamling afholdt Lørdag, d. 27. februar 2016 Sejlklubbens lokaler.

Der var fremmødt 32 stemmeberettigede andelshavere.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent
Referat:
Stemmetællere: Helle Reumert og Annette Rønnov valgt
Dirigent: Gert Bøyesen valgt

2. Bestyrelsens beretning
Referat: Godkendt

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Referat: Efter debat om enkelte poster / godkendt

4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
Referat: Bestyrelsen foreslå uændrede priser / budgettet godkendt

5. Valg af formand - udgår

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
På valg 2016:
Bjarne Bøgard, Sejlklubben (genopstiller)
Referat: Genvalgt uden modkandidat

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Nuværende:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen, valgt til 2016 (genopstiller)
Holger Pedersen, Sejlklubben, valgt til 2017
Referat: Arne Aasbjerg genvalgt for 2 år.

8. Oplysning om 2 udpegede bestyrelsesmedlemmer
Nuværende:
Sejlklubben: Gert Bøyesen, Sejlklubben – valgt til 2017
Strandjagtforeningen, Steen Jul Larsen, på valg 2016 (genopstiller)

Referat: Steen Jul Larsen genudpeget for 2 år.

9. Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
På valg for 1 år :
Carsten Scheel.
Bjørn Ploug

Referat: Genvalg til begge

10. Indkomne forslag
Indkommet forslag er defineret i bilag 1 fremsendt med indkaldelsen.

Referat:
Efter en god debat godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag om inden for et max. beløb på 1 mill. kr., at udskifte broerne "Langelinje", Ship "O" Høj broen, Dykkerbroen og Centerbroen med trækonstruktion som nuværende. Der må ikke optages lån indenfor den godkendte beløbsramme.

11. Eventuelt

Referat: Intet


---------------
Nyt d. 15. oktober 2015

Cykeludlejning på Havnen
Sommeren er ved at være overstået, og cyklerne er sat i vinterhi på værkstedet hos Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU).

I sommermånederne 2015, fik Havnen i samarbejde med Faxe Sociale Udviklingscenter og Liv i Ladepladsen afprøvet pilotprojektet cykeludlejning til turister. Cyklerne er sponsoreret af SuperBrugsen i Faxe Ladeplads.

Havnen, med Flemming i spidsen, sørgede for at cyklerne blev stillet frem til udlejning i havnekontorets åbningstid. Dette var til glæde og gavn for turister, som lejede cyklerne til at komme rundt i nærområdet.
Pilotprojektet blev evalueret i slutningen af september, hvor de indkomne penge blev overrakt til Liv i ladepladsen, som sammen med værestedet Perlen (under FSU) nu skal sørge for at pengene bliver brugt til cykeludstyr og andet der kan komme projektet til gode.
Alle parter satser på at genoptage samarbejdet i sæsonen 2016.
Vil du vide mere om projektet, kan du læse mere på FSUs hjemmeside:
http://fsu.faxekommune.dk/nyhed/cykeludlejning-havnen-faxe-ladeplads
Artikel fra Faxe Bugten http://www.faxenyt.dk/?Id=9081

----------


Vi har i øjeblikket pladser til salg:

2 stk. pladser ca. 3,00 m bred og 11 m lang

3 stk. pladser størrelse ca. 2,40 - 2,80 m - længde 11 m

2 stk. IV` er plads 2,77 - 2,95m bred og 11 m lang
samt flere mindre I`, II` pladser.

Kontakt formanden på tlf. 2064 1375 for nærmere info!


Du kan komme i kontakt med formand og havnefoged på:

Mail: fl.juel.faxe@gmail.com

eller

Tlf. 20 64 13 75

Dette er også gældende, hvis der er spørgsmål vedrørende

Vinter-Bådepladsen.


Med venlig hilsen


Flemming Juel
formand

 
  © Imasoft A/S