Nyheder på bådepladsen!

Bemærk!

Generalforsamling afholdes i Sejlklubbens lokaler
Lørdag, d. 23. februar 2019 fra kl. 9.30!

Referat af generalforsamlingen!

1. Valg af stemmetællere og dirigent
Referat: Jørn Engelbrecht og Jørgen Nielsen valgt til stemmetællere.
Gert Bøyesen valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning
Referat: Bestyrelsens beretning godkendt uden bemærkninger.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Poul Johansson ReviFaxe gennemgik regnskabet - godkendt uden bemærkninger!

4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
Samme gennemgik budgettet - godkendt uden bemærkninger

5. Valg af formand - intet valg - valgt til 2020

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
På valg 2019:
Knud Drent, Sejlklubben (genopstiller
ikke)
Referat: Ole Meisler valgt for 2 år.

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
På valg 2019:
Repræsentant for Sejlklubben vælges for 2 år
Holger Pedersen, Sejlklubben, valgt til
2019 som suppleant (genopstiller som
Bestyrelsesmedlem / udpeges af
Sejlklubben)

Referat: Holger Pedersen udpeget af Sejlklubben for 2 år.

8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem
På valg 2019
Gert Bøyesen, Sejlklubben,
udpeget/valgt til 2019 (genopstiller /
ønsker til suppleant i stedet for Holger)

Referat: Gert Bøyesen, sejlklubben, valgt til suppleant for 2 år
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen, valgt suppleant for 2 år

9. Valg af 1 bilagskontrollant,
samt 1 suppleant for denne
På valg for 1 år er:
a) Henning Larsen - genvalgt for 1 år
b) Steen Wistoft - genvalgt 1 år

10. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag at behandle.


11. Eventuelt

Debat om klubmedlemskab, som bestyrelsen tager op på næste bestyrelsesmøde.

Generalforsamlingen slut.


--------------
Referat af møde

Torsdag, d. 17. januar 2019

Indbudt til mødet:
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Jørgen Boots, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben - afbud
Knud Drent, Sejlklubben

Havnefoged Henrik Elo Jensen

Suppleanter:
Holger Pedersen, Sejlklubben
Ole Meisler, Strandjagtforeningen

Godkendelse af dagsorden
Referat: Godkendt

Formanden orienterer:

Intet at orientere om.

Pkt. 3) Årets driftsresultat i BP
FJ medbringer balance på mødet / oplæg til
regnskab for 2018.

FJ medbringer forslag til budget.

Referat: Resultatet tilfredsstillende og taget til efterretning af bestyrelsen - budget for 2019 godkendt.

Pkt. 4) Generalforsamling 2019
FJ foreslår Lørdag, d. 23. februar 2019 fra kl. 13.00 i
Flsk. klubhus.
1. Forslag til dirigent
2. Hvem er på valg
Knud Drent – Flsk
Holger Pedersen (suppleant – Flsk.)
Gert Bøyesen – udpeget af Flsk.

3. Forslag til pkt. 8 – sidste frist d. 15/1 19

Referat:
Generalforsamlingen afholdes Lørdag, d. 23. februar 2019 fra kl. 9.30 i Sejlklubbens lokaler!
Bådepladsens generalforsamling afholdes umiddelbart efter Lystbådehavnens.

Sven G. Nielsen kontaktes til dirigent.

Valg: Knud Drent ønsker ikke genvalg
Holger Pedersen ønsker at opstille til bestyrelsen
Gert Bøyesen ønsker opstilling til suppleant.

Pkt. 5) Næste møde - efter behov

Pkt. 6) Eventuelt - intet

Mødet slut!Referat fra møde d. 13. december 2018

Der er ledige pladser hvis nogen skulle få lyst til at benytte pladsen.

Pkt. 3) Orientering om økonomi
FJ orienterer om debitorer og bankbeholdning.
Referat: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Pkt. 4)Næste møde
Referat: Torsdag, d. 17. januar 2019

Pkt. 5) Eventuelt
Referat: Intet

-------------

Torsdag, d. 15. nov. 2018 begynder her.

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2) Formanden orienterer


• Der var lidt problemer med placering af en stor båd – kranvognen kunne ikke placere den på den planlagte plads, derfor kom den til at stå ved hegnet mod vejen.


Pkt. 3) Balance
FJ omdeler og orienterer om bankbeholdning og
driftsbalancen på mødet.
Referat: Bestyrelsen orienteringen til efterretning.

Pkt. 4)Næste møde - Torsdag, d. 13. dec. 2018 på Havnekontoret.


Pkt. 5) Eventuelt - Intet


Mødet slutPkt. 1) Godkendelse af dagsorden
Referat: Godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer
Referat:
• Der er opsat 4 nye slangeholdere op på lysmasterne / 20 m pr. holder

Pkt. 3) Økonomi
FJ orienterer på mødet.
Referat: Orientering taget til efterretning.

Pkt.4) Ny forretningsorden
Godkendt på sidste møde – klar til underskrift på
dette møde.
Ny forretningsorden udsendes til alle når underskrift
er ok!
Referat: Godkendt og underskrevet på mødet.

Pkt. 5) Behandling af ”gamle” både
Både der har henstået i årevis, samt kan vurderes til
ingen fremtid på vandet / havnen.
FJ medbringer liste med navne og både der bør
fjernes fra pladsen – medbringes også til dette
møde.
Referat: Vi ser tiden an om de der er tilskrevet fjerner bådene - tages stilling derefter.

Pkt.6) Formanden foreslår lukning af port på siden af
pladsen og både stilles på tværs på midten af pladsen.

a) Lukning betyder plads til yderligere 3 både.
Porten bruges stort set ikke af nogen.

Referat: Bestyrelsen godkendte forslaget - transportable stilles foran porten.

b) På midten af pladsen sættes bådene på tværs i det antal det kan lade sig gøre uden gene for nogen.

Referat: Bestyrelsen godkendte forslaget.

Pkt. 7) Næste møde - efter behov

Pkt. 8) Eventuelt - intet

Mødet slutReferat af møde d. 14. juni 2018.

Indbudt til mødet:
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Jørgen Boots, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben
Knud Drent, Sejlklubben

Havnefoged Henrik Elo Jensen

Suppleanter:
Ole Rebsdorf, Sejlklubben - afbud
Ole Meisler, Strandjagtforeningen

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2) Formanden orienterer - intet

Pkt.3) Ny forretningsorden
Ny forretningsorden / nye andelsbeviser
a) I forbindelse med den nye dataforordning, er der
skærpede krav til bestyrelser om tavshedspligt.
Den nye forretningsorden er vedhæftet
indkaldelsen, bemærk ændringen under pkt. 6.1. –
6.3. – ellers ingen i forhold den gamle.

Referat: Bestyrelsen godkendte de nye punkter, der herefter indsættes i forretningsordenen.

b) Andelsbeviserne
Skal vi udskifte andelsbeviserne?
FJ orienterer om sagen på mødet.

Referat: Andelsbeviserne udskiftes til nye i takt med handler.

Bestyrelsen drøfter sagerne og beslutter

Pkt. 4) Behandling af ”gamle” både
Både der har henstået i årevis, samt kan vurderes til
ingen fremtid på vandet / havnen.
FJ medbringer liste med navne og både der bør
fjernes fra pladsen – godkendelse brev.

Referat: Bestyrelsen godkendte FJ` s oplæg til brev - brevet udsendes snarest til de berørte bådejere.

Pkt.5) Næste møde - efter behov

Pkt. 6) Eventuelt - intet

Mødet slut !

-----------------

Referat af møde d. 22. marts 2018

Indbudt til mødet:
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Jørgen Boots, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben
Knud Drent, Sejlklubben

Suppleanter:
Ole Rebsdorf, Sejlklubben
Ole Meisler, Strandjagtforeningen

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2) Formanden orienterer

Pkt.3) Konstituering af bestyrelsen efter Gnfs. 2018
1. Valg af næstformand - Steen Jul Larsen genvalgt
2. Valg af sekretær - Flemming Juel genvalgt

Pkt. 4) Belægning foran skur m.v.
FJ foreslår indkøb af nøddesten til fyld på området
ved skuret og indkørslerne til pladsen.
Referat: Der indkøbes sten til hullerne omkring skuret og foran.

Pkt. 5) Behandling af ”gamle” både
Både der har henstået i årevis, samt kan vurderes til
ingen fremtid på vandet / havnen.

Referat: De værste af bådene tilskrives med opsigelse med udgangen af oktober 2018.

Pkt. 6) Skiltning på pladsen
1. Ordensreglement
2. Affaldssortering m.v.
3. Porte, lås m.v.

Referat: Godkendt og etableres hurtigst muligt.

Pkt.7) Næste møde - Efter behov
Pkt. 8) Eventuelt - intet

Referent
Flemming Juel

------------------


Der er intet at referere fra formøde i bestyrelsen - vi henviser til referat i generalforsamlingen.
Møde slut.

Ordinær generalforsamling
Lørdag, d. 24. februar 2018
Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.B.a.

Stemmeberettigede andelshavere: 17 - 6 tilstede uden stemmeret i alt 23.

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere og dirigent
Referat: Helle Reumert og Jørn Engelbrecht valgt til stemmetællere.
Sven Gerner Nielsen indstillet af bestyrelsen og valgt uden modkandidat.

2. Bestyrelsens beretning
Referat: Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning. Beretningen kan af andelshavere rekvireres hos formanden og fremsendes pr. mail.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Referat: Godkendt - regnskabet udviste et overskud før afskrivninger på ca. 25.000,-.

4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
Referat: Budgettet blev godkendt uden ændringer af kontingent og udlejningspriser.

5. Valg af formand
På valg 2018:
Flemming Juel (genopstiller for 2 år)
Referat: Flemming Juel genvalgt uden modkandidat for 2 år.

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
På valg 2018:
Jørgen Boots, Sejlklubben, valgt til 2018 (genopstiller)
Knud Drent, valgt til 2019
Referat: Jørgen Boots genvalgt uden modkandidat for 2 år.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg 2018:
Repræsentant for Strandjagtforeningen vælges for 2 år.
Ole Rebsdorf, Sejlklubben, valgt til 2019
Referat: Ole Meisler valgt uden modkandidat for 2 år.

8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem
På valg 2018:
Strandjagtforeningen: Steen Jul Larsen – udpeget/valgt til 2018
Sejlklubben: Gert Bøyesen, udpeget/valgt til 2019
Referat: Steen Jul Larsen genudpeget uden modkandidat for 2 år

9. Valg af 1 bilagskontrollant,
samt 1 suppleant for denne
På valg for 1 år er:
Referat:
Eddie van Lüthje (ønsker ikke genvalg)
a) Henning Larsen, valgt for 1 år.
b) Steen Wistoft, genvalgt for 1 år.

10. Indkomne forslag
Referat:
Ingen indkomne forslag at behandle.

11. Eventuelt
Intet - beretningen var dækkende for info om fremtiden.

Generalforsamlingen slut!

-------------------

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. jan. 2018:

Indbudt til mødet:
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Jørgen Boots, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben
Knud Drent, Sejlklubben

Suppleanter:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen - afbud
Ole Rebsdorf, Sejlklubben - afbud

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden - godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer - intet

Pkt. 3) Økonomi BP 2017
herunder:
• Afskrivning af pladsen - afskrivning aftalt med ReviFaxe

• FJ orienterer på mødet om årets
foreløbige resultat, og medbringer oplæg til
nyt budget for 2018 til drøftelse.
Referat: Tilfredsstillende resultat.
• Drøftelse af pasning af pladsen 2018
Referat: FJ passer pladsen efter nærmere aftale.

Pkt.4) Generalforsamling 2018

• Dato / forslag 24. februar ca. kl. 14.30 Sejlklubben - godkendt
• Hvem er valg og genopstiller?
Sejlklubben:Jørgen Boots - genopstiller - Strandjagtforeningen: Sten Jul Larsen - ønsker genudpegning.

• Dirigent
Bestyrelsen indstiller Gert Bøyesen til posten.

Pkt.5) Næste møde
Møde før generalforsamlingen d. 24. februar 2018 kl. 12.00.

Pkt.6) Eventuelt

Intet

Mødet slut

---------------------


Referat af møde d. 26. okt. 2017

Indbudt til mødet:
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen
Jørgen Boots, Sejlklubben
Gert Bøyesen, Sejlklubben
Knud Drent, Sejlklubben - afbud

Suppleanter:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen - afbud
Ole Rebsdorf, Sejlklubben


Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden
Referat: godkendt

Pkt. 2) Formanden orienterer

• Kritik af forholdene på Bådepladsen
Der er fremsat mange kritiske røster omkring bådepladsens beskaffenhed og måde pladsen er indrettet på.
Yderligere orientering på mødet.

• CVR-registret kræver ID på vores bestyrelsesmedlemmer.
I et brev fra Erhvervsstyrelsen er vi blevet gjort opmærksom på, at vi i bestyrelserne, LH + BP, skal indsende / registreres med kopi af sundhedskort og billede-ID, f.eks. kørekort eller pas. Dette gælder ikke suppleanter.
Jeg skal derfor bede om, at dette medbringes til mødet.

Pkt. 3) Økonomi på BP, herunder:
a) Fakturering af pladser Andelshavere og lejere
Referat: Orientering taget til efterretning - formanden oplyste at der skal stå ca. 60 både på pladsen - faktura er udsendt til alle.

b) Bankkonto efter regninger er betalt for ny plads
FJ orienterer på mødet
Referat: Budget på ombygning af ny plads er overholdt på nær + kr. 100 !

Pkt.4) Politik / ubrugelige både på pladsen
Hvilken politik skal vi bruge overfor både der bare
henstår uden de bliver brugt, og ikke ser ud til at
komme til det indenfor en rum tid?
Referat: Bestyrelsen udarbejder oplæg til næste generalforsamling til vores vedtægter.

Pkt. 5)Transport af både fra havn til Bådeplads og retur.

Efterhånden som tiden er gået og flere både er
kommet til, omkring 60 stk. af forskellig størrelse, er
tiden vel kommet til en debat om mulighed for egen
transport af bådene til og fra pladsen.

Referat: Bestyrelsen mener ikke der er basis for dette før evt. ny havn er klar.

Pkt.6) Næste møde / Forslag torsdag, d. 14. dec. 2017 - godkendt

Pkt.7) Eventuelt - intet


Referent FJ

---------------------

Referat af møde d. 25. juni 2017

• Nordea har fået materiale omkring vores aktiviteter i BP.

• Tyveri af påhængsmotor omkring St. bededagsferien.
Desværre låses der ikke efter brug.

Pkt. 3) Konstituering
• Valg af næstformand - Steen Larsen valgt
• Valg af sekretær - Flemming Juel valgt

Pkt. 4) Økonomi på BP, herunder:
• Bankkonto
• Debitorer

Dette punkt refereres ikke!

Pkt. 5) Dræning m.v. af den nye del af pladsen
Generalforsamlingen godkendte etablering af ny El-
stander, 3 CE-stik på skurets sydlige side og
etablering af vandhane, endvidere dræning /
etablering af fachine på den nye plads til en samlet
pris af max. kr. 60.000,- eksl. moms.

Bestyrelsen drøfter sagen og beslutter hvornår
arbejdet skal igangsættes.

Referat: Arbejdet igangsættes snarest det er muligt i sommer!

Pkt. 6) Forslag til ændring af pladsfordeling
FJ har fremlagt forslag til ny pladsfordeling.

Der skal påregnes nogle udgifter til flytning af både
og stativer i forbindelse med omrokeringen.

Referat: Formandens forslag til ny pladsfordeling, især i det nye afsnit, godkendt af bestyrelsen.

Pkt. 7) Næste møde

Referat: efter behov.

Pkt. 8) Eventuelt

Referat: intet

Mødet slut.

-----------

Referat af Generalforsamling d. 25. februar 2017 i Sejlklubbens lokaler!
16 fremmødte stemmeberettigede andelshavere.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent
Referat: Stemmetæller - Helle Reumert
Dirigent: Gert Bøyesen

2. Bestyrelsens beretning
Referat: Godkendt enstemmigt

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Referat: Godkendt uden bemærkninger

4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
Referat: Godkendt uden der sker kontingentforhøjelser.

5. Valg af formand
På valg 2017:
Flemming Juel
Referat: Valgt for 1 år

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
Referat: Knud Drent valgt for 2 år

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg 2017:
Referat: Ole Rebsdorf valgt 2 år i 2017

8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem
På valg 2017:
Gert Bøyesen, Sejlklubben
Referat: Genvalgt for 2 år

9. Valg af 1 bilagskontrollant,
samt 1 suppleant for denne
På valg for 1 år er:
Referat:
a) Eddie van Lüthje - genvalgt
b) Steen Wistoft - Genvalgt

10. Indkomne forslag

Bestyrelsen fremlægger forslag til indretning af nyt afsnit på Bådepladsen til en
pris af max. kr. 60.000,- eksl. moms.
Forslaget omfatter etablering af ny El.-stander m/ lysstander, 3 stikkontakter på sydsiden af skuret, 2 vandhaner og
dræning af pladsen.
Referat: Godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

11. Eventuelt

Referat: Intet

Bestyrelsen

---------

Møde afholdt før generalforsamling Lørdag, d. 25. februar 2017

Indbudt til mødet:
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen, næstformand
Jørgen Boots, Sejlklubben - Deltog kun i generalforsamlingen
Ole Rebsdorf, Sejlklubben - afbud
Gert Bøyesen, Sejlklubben

Regnskabsfører Lis Albrechtsen - afbud

Suppleanter:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen - afbud
Knud Drent, Sejlklubben

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2) Formanden orienterer
Referat: Intet

Pkt. 3) Hvornår skal div. etableres og udføres på nyt
afsnit.
For så vidt generalforsamlingen godkender brug af
selskabets midler med max. kr. 60.000,- eksl. moms
til ny El.-stander, dræning m.v. – skal det udføres
inden sæsonen kræver det flytning af stor båd!

Referat: Godkendt og forelægges senere på generalforsamlingen til godkendelse der.
Arbejdet udføres når bådene er væk til foråret.

Pkt. 4) Næste møde
Referat: Efter behov.

Pkt. 5) Eventuelt
Referat: intet

Mødet slut
---------------

Referat fra bestyrelsesmøde d. 26. januar 2017.

Indbudt til mødet:
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen, næstformand
Jørgen Boots, Sejlklubben - afbud
Ole Rebsdorf, Sejlklubben, afbud
Gert Bøyesen, Sejlklubben

Regnskabsfører Lis Albrechtsen

Suppleanter:
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen - afbud
Knud Drent, Sejlklubben

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden
Referat: Godkendt
Pkt. 2) Formanden orienterer

• Udvidelse af bådepladsen
Der er modtaget ny kontrakt fra FK på det nye stykke
jord. FJ underskriver aftalen, hvor kun størrelsen er ændret fra 4.000 m2 til 5.250 m2

Pkt. 3) Balance pr. 31/12 16 BP
Lis og FJ orienterer om årets resultat på mødet.
Referat: Mindre underskud grundet udvidelse af pladsen.

Pkt. 4) Godkendelse af budget for 2017
FJ har udarbejdet forslag til nyt budget gældende for
2017.
Referat: Godkendt

Pkt. 5) Generalforsamling 2017
FJ foreslår afholdelse Lørdag, d. 25. februar 2017 fra
KL. 13.00 i Sejlklubbens lokaler.
• Forslag til dirigent - bestyrelsen foreslår Gert Bøyesen
• Hvem er på valg? - liste fremlægges på generalforsamlingen.
• Forslag fra andelshavere? - ingen forslag at behandle.

Pkt. 6) Pladsens udnyttelse
Pladsen er skitseret til mødet, ændringer?

Referat: FJ forslag behandles igen på næste møde.

Pkt. 7) Ny El.- stander og nye vandhaner, samt dræning
af den nye plads.
• Ny El. stander – tilbud fra:
Jesper Christensen, Kongsted - billigste tilbud - valgt af bestyrelsen
MegaTerm, Rønnede
• 2 nye vandhaner - AAL-VVS installerer
• Dræning af den nye plads - Kjeld Hansen, Orup - OK-tilbud

FJ foreslår sagen forelagt til beslutning på
generalforsamlingen grundet beløbets størrelse. - Vedtaget


Pkt. 8) Næste møde - Lørdag, d. 25. februar 2017 kl. 12.00

Pkt. 9) Eventuelt - intet

Mødet slut.

Med venlig hilsen
Flemming Juel
formand

--------------------

Referat af generalforsamling Lørdag, d. 27. februar 2016 i Sejlklubbens lokaler.

Der var fremmødt 12 stemmeberettigede andelshavere.


Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere og dirigent
Referat:
Stemmetællere: Helle Reumert og Annette Rønnov
Dirigent: Gert Bøyesen

2. Bestyrelsens beretning
Referat: Godkendt

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Referat: Godkendt efter debat om enkelte poster.

4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
Referat: Bestyrelsen foreslå uændrede priser / budgettet godkendt

5. Valg af formand - udgår

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
På valg:
Jørgen Boots, Sejlklubben (genopstiller)
Referat: Genvalgt uden modkandidat

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Nuværende:
Arne Aasbjerg valgt til 2017
Ny vælges for Per Nielsen, Sejlklubben, udtrådt af selskabet
Referat: Knud Drent valgt for 2 år i stedet for Per Nielsen

8. Oplysning om 2 udpegede bestyrelsesmedlemmer
Nuværende:
Sejlklubben: Holger Pedersen – på valgt til
2017
Strandjagtforeningen: Steen Jul Larsen –
valgt til 2016 (genopstiller)

Referat: Steen Jul Larsen genudpeget for 2 år.

9. Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
På valg for 1 år er:
a) Hans Henrik Kragh
b) Steen Wistoft

Referat:
a) Eddie van Lüthje valgt for 1 år.
b) Steen Wistoft genvalgt for 1 år.

10. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår udvidelse af bådepladsen med ca. 1250 m2, hvis FK har godkendt udvidelsen vil det beløbe sig til max. kr. 30.000,- eksl. moms.

Referat: Bestyrelsens forslag godkendt.

11. Eventuelt

Referat:
Sammenlægning af BP + LH – ikke af skattemæssige grunde. Der arbejdes på, at der kan opstilles et telt på pladsen.


------------


Havnekontoret

Køb eller leje af plads - henvendelse til :

Mail: fl.juel.faxe@gmail.com

eller

Tlf. 20 64 13 75


Dette er også gældende, hvis der er spørgsmål vedrørende

Lystbådehavnen!


Med venlig hilsen


Flemming Juel
formand


 
  © Imasoft A/S